Innledning

enuvo Ltd liab. Co - heretter utpekt som "enuvo" - driver service "Online Undersøkelse" (henholdsvis Enquêtes Maken, KyselyNetti, Online Anketler, Online Encuesta, Online Pesquisa, Online Undersøgelse, Sondage Online, Sondaggio Online, Umfrage Online, WebbEnkäter, eSurvey Creator). Tjenesten Online Undersøkelse er en web-basert tjeneste som gjør at Online Undersøkelses kunden - heretter utpekt som "kunden" - kan lage og gjennomføre nettbaserte spørreundersøkelser.

Betingelser

enuvo gir sin service utelukkende på grunnlag av disse forholdene - uansett om det er gratis eller betalt. Andre generelle og spesielle vilkår fra enuvo og fra kunden gjelder ikke.

Starten av kontrakt og kontraktens krav

Bruken av tjenesten krever at kunden registrerer seg på forhånd i Online Undersøkelse. enuvo forbeholder seg retten til å avvise gjennomføring av en kontrakt i enkeltsaker. Kundens personlige informasjon må stemme overens med sannheten.

Spesifikasjon av tjenester

Kunden får retten til å bruke tjenesten i henhold til hans / hennes valgte sats i forbindelse med spesifisering av tjenester / prislisten i samsvar med de respektive tekniske og operative muligheter. Design, struktur, og omfanget av funksjonene i tjenesten, særlig den visuelle presentasjonen av innholdet, er utelukkende kriterier fra enuvo. Kunden har ikke rett til å ha noen innvirkning på dette, med mindre en annen avtale har blitt arrangert. enuvo gis fullmakt til å sette sine emblemer på tjenestene samt opprettet spørreskjemaer eller merke dem med andre merknader og reklame. Det er kun mulig å erstatte eller fjerne disse med en individuell avtale.

Brukerens forpliktelser

 1. Kunden er ikke tillatt å gjøre hans / hennes brukerkonto tilgjengelig for tredjeparter.
 2. Kunden må holde sine innlogging data og personlig passord på et trygt sted for å hindre tilgang til tredjeparter.
 3. Kunden må endre passordet jevnlig av sikkerhet grunner. Han / hun kan endre passord online når som helst. Dersom kunden har mistanke om at en tredjepart har kunnskap om passordet, må han / hun forandre det umiddelbart.
 4. Dersom enuvo har en rimelig mistanke om at kundens innlogging data har blitt brukt uten tillatelse av en tredjepart, har enuvo rett til å blokkere hans / hennes tilgang. I slike tilfeller vil kunden bli gitt ny innloggings data fra enuvo.
 5. Ifølge punkt (1) - (4)gjelder ikke begrepet tredje part til medarbeidere av kunder, som er styrende organer eller i det offentlige. Men i slike tilfeller må kunden være klar over at bare medarbeidere som er nødvendig for å gjennomføre kundens oppgaver får kjennskap til innloggings data
 6. Kunden kan bare bruke tjenesten til dens formål - gjennomføre undersøkelser - og ikke i noen annen ukonvensjonell sak. Fremfor alt, kan han / hun ikke misbruke tjenesten, f.eks ved å sende reklame e-post (spamming) eller useriøs e-post.
 7. Kunden forplikter seg til å ikke publisere innhold som kan bli en ordensforstyrrelse og krenkelser mot vanlig anstendighet. Spesielt forplikter han / hun seg til ikke å legge noe seksuelt støtende, rasistisk, radikalt og umenneskelig eller av foraktelig innhold.
 8. Kunden skal straks varsle enuvo om eventuelle endringer av data som er relevante for enuvo, som f.eks. hans / hennes adresseendring, endring i styret og andre hendelser.
 9. Hvis kunden bryter sine forpliktelser, har enuvo rett til å fjerne innholdet fra Internett og heve avtalen uten advarsel på kundens bekostning.
 10. Kunden må sørge for at infrastrukturen av tjenesten ikke er overbelastet med overdreven bruk. Overdreven bruk oppstår vanligvis når spørreskjemaer fra en kunde åpnes mer enn 3'000 ganger per dag. I slike tilfeller, må kunden be om ett spesielt tilbud fra leverandøren (enuvo).

Oppsigelse av kontrakt

 1. Kontrakten sies opp skriftlig, via e-post, faks eller brev eller kan sies opp direkte på Online Undersøkelse.
 2. Begge parter forbeholder seg retten til ekstraordinær forvarsel ang. oppsigelse. I begge tilfeller har enuvo rett til ekstraordinær forvarsel ang. oppsigelsen, dersom kunden bryter med disse vilkårene eller andre program betingelser for bruk av enuvo.
 3. enuvo er autorisert til å avbryte tjenester hvor kunden ikke betaler en egenandel, når som helst, uten forvarsel eller tilby slike tjenester for et gebyr.

Sletting av spørreskjemaer, adresser, resultater fra undersøkelser, osv.

Tretti dager etter utløp av kontrakten, har enuvo rett til å ugjenkallelig slette alle data levert av kunden, inkludert spørreskjemaer, deltakere i undersøkelser og resultatene fra undersøkelsen uten forvarsel.

Tilgjengelighet, datalagring og støtte

 1. enuvo gir vanligvis tjenesten uten avbrytelse. Imidlertid kan enuvo ikke garantere at tjenesten er kontinuerlig tilgjengelig og at den fungerer uten restriksjoner. Det kan heller ikke utelukkes at forsinkelser og forstyrrelser finner sted samtidig som tjenestene tilbys på grunn av hendelser og omstendigheter, som er utenfor enuvo`s innflytelse, f.eks tilgjengeligheten av World Wide Web eller av Hosting, som leveres av ett Hosting-Company (tredjeparts).
 2. Avbrytelser som enuvo ikke er ansvarlig for samt avbrudd på grunn av vedlikeholdsarbeid osv. gir ikke retten til å kansellere kontrakten eller sette krav for skade på vegne av kunden.
 3. enuvo sikrer dataene på følgende måte: en gang per natt. Kunden forplikter seg til å jevnlig lagre alle spørreskjemaene, adresse indekser og resultater fra spørreundersøkelser laget av kunden og i passende tidsintervaller ved å laste dem ned. enuvo minner kunden om at data kan gå tapt selv om det lagres riktig. Kunden er derfor forpliktet til å jevnlig lagre data, som resultatene fra spørreundersøkelser og adresser ved å laste dem ned.
 4. enuvos omfang av tjenester tilbyr ikke støtte for dette fordi det er selvforklarende og kontekstspesifikk assistanse er tilgjengelig på nettet.

Garanti

 1. Under varigheten av kontrakten garanterer enuvo for at tjenesten levert av enuvo oppfyller de funksjonene som er avtalt. Imidlertid er det en forutsetning for garantien at tjenesten utstedes i samsvar med kontrakten.
 2. Hvis repeterende feil oppstår i garantitiden, må kunden varsle enuvo om de observerte feil skriftlig og nøyaktig spesifisere de defekte delene av tjenesten og enuvo vil korrigere feilen(e). Spesifikasjonene på problemløsing listen, som enuvo sender til kunden via e-post når det er nødvendig, må tas i betraktning. På forespørsel, må kunden også gi enuvo dataene han / hun har brukt som har ført til funksjonsfeil og samarbeide tilstrekkelig med enuvo i å analysere og korrigere feilen gratis iht kontrakten. enuvo kan korrigere feil på den måten enuvo anser hensiktsmessig.
 3. Avtalepartene er enige om at selv med state-of-the-art teknologi er det ikke mulig å lage programvare som fungerer prikkfritt under alle forhold i programmet. Kunden kan spørre på hjemmesiden til tjenesteleverandøren hvilken nettleser og operativsystem tjenesten har blitt optimalisert for på et gitt tidspunkt. Ingen garanti kan gis til kunden for at tjenesten vil fungere med andre nettlesere og operativsystemer. enuvo har rett til å endre disse systemkravene uten varsel. Nevnte modifikasjoner er ikke en grunn for oppsigelse.
 4. Kunden har ikke rett til å få en feil korrigert når feilen ikke er reproduserbar eller kan ikke vises som automatiserte data. Videre gjelder garantien ikke i de tilfeller hvor det ikke kan påvises at enuvo er ansvarlig for en bestemt feil. Mindre feil som ikke eller bare ubetydelig svekker brukervennligheten av tjenesten må ikke korrigeres av enuvo. Slike mindre feil er ikke en grunn for reduksjon av egenandel eller å trekke seg fra kontrakten.
 5. Hvis utgiftene oppstår grunnet varsling av feil, som ikke er basert på feil i tjenestene levert av enuvo, vil kunden kompensere enuvo for de påfølgende kostnadene på grunnlag av tid og materiale, i henhold til den gjeldende prisliste til enuvo.
 6. I tilfelle garanti eller erstatningskrav til enuvo, må den negative medvirkningen av kunden vurderes deretter, spesielt i tilfeller av manglende rapporterte problemer eller utilstrekkelig datalagring.

Ansvar

 1. Kunden er forpliktet til straks å rapportere skader og tap, der enuvo må dekke utgiftene, skriftlig til enuvo eller få dem registrert av enuvo.
 2. enuvo er bare ansvarlig for supplering av data når den bevisst har forårsaket deres tap eller skyldes grov uaktsomhet, og når data kan rekonstrueres fra materialet som er datalesbart fra og innenfor en forsvarlig tidsramme. Ytterligere krav for skade på vegne av kunden er utelukket. En tilsvarende regulering holder for tilfeller hvor mangelfulle resultater fra undersøkelsen ble produsert på grunn av tekniske problemer.
 3. enuvo er ikke ansvarlig for om designet på spørreskjema til kunden er egnet til å oppfylle formålet kunden ønsker. enuvo kan heller ikke garantere at spørreundersøkelsen vil føre til ønsket suksess eller antall deltakerne ønsket i undersøkelsen.

Bruker gebyr

Bruken av Online Undersøkelse er gratis for øyeblikket. enuvo gis fullmakt til å endre disse forhold til enhver tid.

Juridisk pålitelighet

Kunden er bare ansvarlig for den juridiske pålitelighet av spørreskjemaene designet av ham / henne og deres innhold. Kunden påtar seg ansvaret for overholdelse av gjeldende lovbestemmelser, særlig databeskyttelse, opphavsrettigheter, konkurranseregler og rettigheter til hjelpeutstyr mens man arbeider med utlagt bilder, akustikk og filmopptak (media) samt andre dokumenter og materialer og kompenserer umiddelbart enuvo og deres partnere for eventuelle krav for skade grunnet brudd på disse rettighetene, så lenge enuvo ikke har feil.

Generell informasjon

Kunden kan bare formidle rettigheter fra avtalen på grunnlag av disse forholdene med skriftlig samtykke fra enuvo. enuvo har fullmakt til å kalle på eller få tredjeparter til å fullføre sine forpliktelser.

Stedet for jurisdiksjon og fullbyrdelse - hvor loven tillater det - er Zürich, Sveits. Lovene i Forbundsrepublikken Sveits gjelder for alle juridiske forhold arrangert i kontrakten på grunnlag av nevnte betingelser.

Zürich, 11.07.2017